ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

นางนวลอนงค์ สิงหรา ณ อยุธยา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนุชิดา น้อยนิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2