ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

นางสาวสุดารัตน์ สาเทวัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2