ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
ครูประจำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ครูประจำชั้น อนุบาล ๑ , ๒
คุณครู กตพร  นันทเมธินทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล ๓
คุณครู ฐิติมาพร  ถาคำ
ครูประจำชั้น ป.๑/๑
คุณครู ฉัตรชนก  ชาลี
ครูประจำชั้น ป.๑/๒
คุณครู นุชิดา  น้อยนิล
ครูประจำชั้น ป.๒
คุณครู รุจเรศ  ภ้กดีอาสา
ครูประจำชั้น ป.๓
คุณครู อรชุลี  สัณหจันทร์
ครูประจำชั้น ป.๔
คุณครู ศุภลักษณ์   ปัญญา
ครูประจำชั้น ป.๕
คุณครู สุภาพร  สงวนรัมย์
คุณครู สุจิรา  คำสีหา
ครูประจำชั้น ป.๖/๑
คุณครู ประไพรพร  ชูสกุล
ครูประจำชั้น ป.๖/๒
คุณครู พยอม   พิมพ์สิงห์
ครูประจำชั้น ม,๑
คุณครู พรรณี  บูรณะถาวร
คุณครู นวลอนงค์ สิงหรา ณ อยุธยา
ครูประจำชั้น ม,๒
คุณครู สุดารัตน์  สาเทวัญ
ครูประจำชั้น ม,๓
คุณครู เกษม  ภิญโญภาพ