ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นักเรียนโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ปฏิบัติตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เพื่อให้เกิดทักษะชีวิต นำประสบการณ์ การเรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ประกอบอาชีพ ในอนาคตได้
ฝึกงานศิลปะ
ฝึกงานช่างตัดผม
ฝึกงานการปลูกพืชสวนครัว
ฝึกงานช่างเชื่อมโลหะ
ฝึกงานการเพาะพันธ์ุไม้