ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจวัตรประจำวัน
เวลา ๐๗.๓๐ น. เดินทางมาโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐ น. ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ
เวลา ๐๘.๓๐ น. รวมแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา ๐๙.๐๐ น. เดินแถวเข้าห้องเรียน
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. เข้าห้องเรียน เรียนอย่างตั้งใจ
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา  คุณครูก็พากเพียร  นักเรียนก็ตั้งใจ

เวลา ๑๕.๔๕ น. เลิกเรียน รวมพล สวดมนต์ไหว้พระ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ