ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางเรียน
ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (ชั่วโมงที่ไม่มีชื่อคุณครู ครูประจำชั้นเป็นผู้สอน)

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

ภาษาไทย

คอมพิวเตอร์

(อ.เกษม)

พักกลางวัน

สุขศึกษาและพละศึกษา

(อ.พรรณี)

 

หน้าที่พลเมือง

 

อังคาร

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

 

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

 

 

พุธ

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ประวัติศาสตร์

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

อาเซียน

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

การงานอาชีพ

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

พักกลางวัน

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

 

การงานอาชีพ

 

อังคาร

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

(อ.เกษม)

 

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

 

 

พุธ

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

อาเซียน

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

หน้าที่พลเมือง

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

ภาษาไทย

พักกลางวัน

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

 

การงานอาชีพ

 

อังคาร

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

คอมพิวเตอร์

(อ.เกษม)

 

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

 

 

พุธ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

ประวัติศาสตร์

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาไทย

หน้าที่พลเมือง

อาเซียน

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

ภาษาไทย

พักกลางวัน

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

 

 

 

อังคาร

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

ภาษาไทย

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

 

 

 

พุธ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

คอมพิวเตอร์

(อ.เกษม)

วิทยาศาสตร์

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

ประวัติศาสตร์

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

หน้าที่พลเมือง

อาเซียน

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

พักกลางวัน

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

อาเซียน

 

 

การงาน

 

อังคาร

ภาษาไทย

 

คณิตศาสตร์

 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

 

หน้าที่พลเมือง

 

 

พุธ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

ภาษาไทย

คอมพิวเตอร์

(อ.เกษม)

สังคมศึกษา

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

พักกลางวัน

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

หน้าที่พลเมือง

 

 

 

อังคาร

ภาษาไทย

 

คณิตศาสตร์

 

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

 

คอมพิวเตอร์

(อ.เกษม)

 

 

พุธ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

อาเซียน

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

ภาษาไทย

พักกลางวัน

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

 

 

 

อังคาร

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

 

คอมพิวเตอร์

(อ.สุจิรา)

 

ประวัติศาสตร์

 

พุธ

ภาษาไทย

การงานอาชีพ

(อ.เกษม)

ภาษาอังกฤษ

(อ.นวลอนงค์)

ลดเวลาเรียน

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

อาเซียน

สังคมศึกษา

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

หน้าที่พลเมือง

สังคมศึกษา

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

ลดเวลาเรียน

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

พักกลางวัน

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

คอมพิวเตอร์

(อ.สุจิรา)

 

ลดเวลาเรียน

 

อังคาร

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

อาเซียน

(อ.ศุภลักษณ์)

 

 

 

พุธ

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

ลดเวลาเรียน

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

การงานอาชีพ

(อ.เกษม)

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

ลดเวลาเรียน

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

ลดเวลาเรียน

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

พักกลางวัน

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

 

ลดเวลาเรียน

 

อังคาร

การงานอาชีพ

(อ.เกษม)

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

 

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

 

สังคม

(อ.อาคม)

ลดเวลาเรียน

 

พุธ

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

สังคม

(อ.อาคม)

คอมพิวเตอร์

(อ.สุจิรา)

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

ลดเวลาเรียน

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

อาเซียน

(อ.ศุภลักษณ์)

ลดเวลาเรียน

 

 

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

 

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

ลดเวลาเรียน

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

พักกลางวัน

การงานอาชีพ

(อ.เกษม)

 

ลดเวลาเรียน

 

อังคาร

 

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

 

 

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

 

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

ลดเวลาเรียน

 

พุธ

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

ลดเวลาเรียน

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

 

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

 

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

 

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

 

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

คอมพิวเตอร์

(อ.สุจิรา)

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

ภาษาไทย

(อ.ศุภลักษณ์)

ลดเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษ

(อ.ศุภัคสรรค์)

อาเซียน

(อ.ศุภลักษณ์)

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

พักกลางวัน

อาเซียน

(อ.สุภัคสรรค์)

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

 

ประวัติศาสตร์

(อ.อาคม)

 

อังคาร

ภาษาไทย

(อ.สุจิรา)

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

 

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

 

พุธ

 

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

 

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

 

ภาษาไทย

(อ.สุจิรา)

 

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

ภาษาไทย

(อ.สุจิรา)

ลดเวลาเรียน

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

การงานอาชีพ

(อ.เกษม)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

ลดเวลาเรียน

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

พักกลางวัน

ลดเวลาเรียน

ประวัติศาสตร์

(อ.อาคม)

 

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี)

 

อังคาร

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

ภาษาไทย

(อ.สุจิรา)

อาเซียน

(อ.สุภัคสรรค์)

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

 

 

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

 

พุธ

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

ลดเวลาเรียน

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

ภาษาไทย

(อ.สุจิรา)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

ภาษาไทย

(อ.สุจิรา)

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

การงานอาชีพ

(อ.เกษม)

 

สวดมนต์

 

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

คาบ

วัน

1

09.00-10.00 น.

2

10.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

พัก

4

13.00-14.00 น.

5

14.00-15.00

6

15.00-16.00

จันทร์

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

ภาษาไทย

(อ.สุจิรา)

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

พักกลางวัน

ภาษาไทย

(อ.สุจิรา)

อาเซียน

(อ.สุภัคสรรค์)

 

การงานอาชีพ

(อ.เกษม)

 

อังคาร

ประวัติศาสตร์

(อ.อาคม)

ลดเวลาเรียน

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

ภาษาไทย

(อ.สุจิรา)

 

การงานอาชีพ

(อ.เกษม)

 

พุธ

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

ลดเวลาเรียน

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

ศิลปะ

(อ.ดำรงค์)

 

ชุมนุม

 

พฤหัสบดี

ภาษาอังกฤษ

(อ.สุภัคสรรค์)

สังคมศึกษา

(อ.อาคม)

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

 

ลูกเสือ

 

ศุกร์

สุขศึกษาและพละ

(อ.พรรณี

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

คณิตศาสตร์

(อ.ณัฐชนน)

วิทยาศาสตร์

(อ.สุภาพร)

 

สวดมนต์