ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

นางพรรณี บูรณะถาวร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายดำรงค์ บุตรวัง
ครู คศ.3