ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางสุภาพร สงวนรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางรุจเรศ ภักดีอาสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุจิรา คำสีหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5