ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

นางศุภลักษณ์ ปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางประไพพร ชูสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1