ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
ปีการศึกษา 2561
 

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวน

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล  2

อนุบาล  3

5

11

6

8

10

29

1

1

รวม

16

14

39

2

ประถมศึกษาปีที่  1

ประถมศึกษาปีที่  2

ประถมศึกษาปีที่  3

ประถมศึกษาปีที่  4

ประถมศึกษาปีที่  5

ประถมศึกษาปีที่  6

10

18

12

17

12

17

7

12

18

19

10

9

24

18

28

29

37

25

2

1

1

1

2

1

รวม

86

75

161

9

มัธยมศึกษาปีที่  1

มัธยมศึกษาปีที่  2

มัธยมศึกษาปีที่  3

10

10

6

4

7

7

29

13

11

1

1

1

รวม

26

18

53

3

รวมทั้งสิ้น

140

139

253

14


นักเรียนชั้น อนุบาล 2
 

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9405

เด็กชายจารุวิทย์     วงศ์สกุล

2

9408

เด็กชายเนวิน   หะติ่ง

3

9406

เด็กชายทีปกร    เพ็งจันทึก

4

9407

เด็กชายนันทกรฦาชา

5

9352

เด็กหญิงวิชญาดา    แสงทะลา

6

9401

เด็กหญิงวิไลวรรณ   โคตรประทุม

7

9412

เด็กหญิงพีรชญานันท์     หอมคุณ

8

9410

เด็กหญิงกชพร     พาพานทอง

9

9411

เด็กหญิงเกษแก้ว   ลีพรมมา

10

9413

เด็กหญิงสุพัตตรา    น้อยบัณฑิตย์

 

 

 

 

 

 


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9275

เด็กชายนิติธร    นามวงษ์

2

9278

เด็กชายพัทธดนย์    งามผ่อง

3

9299

เด็กชายธรภัทร    ม่วงไหมทอง

4

9350

เด็กชายวีระพงษ์    วิเศษปัสศรี

5

9357

เด็กชายธนดล    คัมภีระ

6

9353

เด็กชายเพชรนภา    เข็มนาค

7

9355

เด็กชายธนะพล    กำลังยง

8

9358

เด็กชายพัณณ์พิสิฐ    นุชรุ่งเรือง

9

9354

เด็กหญิงสุดารัตน์    บัวบาน

10

9386

เด็กหญิงณัฐธยาน์     จิระจิตต์มีชัย

11

9362

เด็กหญิงวณิชยา       แสนสุข

12

9361

เด็กหญิงมาริตา      เข็มนาค

13

9360

เด็กหญิงณัฐธิดา    พิลาออน

14   เด็กหญิงกุลนันท์  เลือดขุนทด
15   เด็กชายพหุธล  สิงห์ลี
16   เด็กหญิงอนุสรา  ทิพยราช

17 

 

 เด็กชายปริญญา  ขึ้นนกขุ้ม


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9259

เด็กชายพลรวิศกาญจนางกูร

2

9274

เด็กชายจักรพงษ์     งอนภูเขียว

3

9342

เด็กชายอภิสิทธิ์     สิงห์ลี

4

9383

เด็กชายผาวรินทร์     โพธิ์ศรี

5

9390

เด็กชายธนกฤต      ลาภหลาย

6

9389

เด็กชายภัคพล     ไวสูงเนิน

7

9388

เด็กชายรุ่งตะวัน     คงโนนกอก

8

9387

เด็กชายจักรภัทร      หินเมืองเก่า

9

9370

เด็กชายเดโช      สีทา

10

9253

เด็กหญิงชฎาภรณ์      อ้นคำ

11

9256

เด็กหญิงอุษา    เวชสุวรรณ

12

9279

เด็กหญิงไพรรินทร์      พลประเสริฐ

13

9280

เด็กหญิงพรนภา      แลบสูงเนิน

14

9402

เด็กหญิงศิรินภา       สัวเหม

15

9367

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส      เวียงสงค์

16

9391

เด็กหญิงธรรมรัตน์     หมู่โสพิน

 

 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2
 

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9257

เด็กชายอรรถกร      เวียนชัย

2

9260

เด็กชายพงษ์เทพ      แก้ววิเศษ

3

9273

เด็กชายอัครวิชญ์     วงเดือน

4

9285

เด็กชายธนากร     วงษ์พรหม

5

9379

เด็กชายปรวัชร      สิทธิกรณ์

6

9380

เด็กชายปุณยธร    กอบธรรม

7

9381

เด็กชายณัฐวุฒิ       สาริพันธ์

8

9382

เด็กชายภูวรินทร์     โพธิ์ศรี

9

9384

เด็กชายอนันดา     บุญญชัยศิลป์

10

9252

เด็กหญิงปริยาพร      โคตรมา

11

9255

เด็กหญิงภูริชญาณ์      จันปุ่ม

12

9385

เด็กหญิงเมทญา      ศรีสุชาติ

13

9432

เด็กหญิงนทีวัยล์      วิจิตรจันทร์

14

9430

เด็กชายจีระศักดิ์      จันเสน

15

9433

เด็กหญิงสมปรารถนา      แย้มชัยภูมิ

16

9431

เด็กชายณัฐนนท์    ขันเขียว

 

 

 

 

 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1
 

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9194

เด็กชายสกลวัฒน์       พรมบุ

2

9247

เด็กชายอภิชัย        ฦาชา

3

9283

เด็กชายนรากรณ์ฦาชา

4

9284

เด็กชายบุณยกรณ์      ถนอมชีพ

5

9341

เด็กชายสุทธิพงศ์    เสนา

6

9202

เด็กหญิงญาดา     เชาว์นวม

7

9248

เด็กหญิงไอรดา     บุญโยธา

8

9250

เด็กหญิงศศิธร      โมราเจริญ

9

9251

เด็กหญิงสุพินดา     พรมบุ

10

9272

เด็กหญิงวนิดา     เหมือนเพ็ชร

11

9343

เด็กหญิงสริษา       สุหญ้านาง

12

9344

เด็กหญิงณัฐธิดา     ฦาชา

13

9345

เด็กหญิงสรัลรัตน์    ลูกชัยภูมิ

14

9346

เด็กหญิงธนัญญา      มาลาวรรณ

15

9347

เด็กหญิงธีรารัตน์       ขันแก้ว

16

9348

เด็กหญิงขวัญข้าว       บุษดี

17

9349

เด็กหญิงฐนิษา       หมู่มาก

 

 

 

 

 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2
 

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9316

เด็กชายสหรัฐ      พลประเสริฐ

2

9319

เด็กชายสันติสุข        ยงบรรทม

3

9258

เด็กชายศุภกิจ      เนตรสังข์

4

9371

เด็กชายธราเทพ        เกื้อหนุน 

5

9372

เด็กชายพีระพงศ์       ช่างปรุง

6

9373

เด็กชายฉัตรชัย     ตรงตามคำ

7

9320

เด็กหญิงดาราวดี     ศรีวะรมย์

8

9325

เด็กหญิงปิยะดา       สมปิตตะ

9

9201

เด็กหญิงวรัญญา      วิสิทธิ์สูงเนิน

10

9282

เด็กหญิงกันยรัตน์        ทาสุกรี

11

9393

เด็กหญิงรื่นจิต       แสวงชล

12

9392

เด็กหญิงกชวรรณ       พาพานทอง

13

9429

เด็กหญิงพรธิดา       ชาภิรมย์

 

 

 

 

 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
 

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9189

เด็กชายณัฐสิทธิ์      ขลังธรรมเนียม

2

9196

เด็กชายเอกพัชญ์     ประวาสุข

3

9197

เด็กชายนิรัญ       เชื่อรื่น

4

9198

เด็กชายธีร์ธวัช       เสนไธสง

5

9300

เด็กชายภานุวัฒน์วิฬา

6

9301

เด็กชายคึกฤทธิ์      เจริญชีพ

7

9302

เด็กชายวิชญาภรณ์       ชัยเพ็ง

8

9203

เด็กชายธนวัฒน์     นุชรุ่งเรือง

9

9127

เด็กหญิงรุ่งนภาวัลย์      สูงชัยภูมิ

10

9138

เด็กหญิงพิมพ์ชนก      อุ่นกุล

11

9186

เด็กหญิงชนัญญ์ชิดา       จันปุ่ม

12

9242

เด็กหญิงกำไรทอง      พรมสุบรรณ

13

9244

เด็กหญิงชมพูนุช      อ้นคำ

14

9245

เด็กหญิงพลอยชมพู       ไพจิตร

15

9246

เด็กหญิงองค์อินทร์       ศรีรักษ์

16

9205

เด็กหญิงกมลลักษณ์     แก้วศิริ

17

9208

เด็กหญิงจิตรตราภรณ์        สาพันธ์

18

9378

เด็กชายอเนกชาติ       อันพิมพ์

 

 

 

 

 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2
 

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9115

เด็กชายวีระศักดิ์       ลีพรมมา

2

9195

เด็กชายณัฐพล       ผาไขย

3

9241

เด็กชายศุภฤกษฎิ์         นุ่มนวล

4

9270

เด็กชายรชานันท์ฦาชา

5

9315

เด็กชายเมธาวิน        หะติ่ง

6

9317

เด็กชายนครินทร์       ขึ้นนกขุ้ม

7

9318

เด็กชายวันเฉลิม      ขันโมลี

8

9329

เด็กชายนรินชัย      แลบสูงเนิน

9

9330

เด็กหญิงวิชญาพร       กระจ่างบ้าน

10

9322

เด็กหญิงต้นข้าว      ยศรุ่งเรือง

11

9125

เด็กหญิงวิภาพร         ฦาชา

12

9269

เด็กหญิงอริสา      ศิริวัฒนไพบูลย์

13

9321

เด็กหญิงวรัญญาฦาชา

14

9323

เด็กหญิงจิรัชญา        คุณสมบัติ

15

9340

เด็กหญิงวนิดา      ตั้งใจดี

16

9414

เด็กหญิงมนัสนันท์สัณหจันทร์

17

9415

เด็กหญิงปณิตา     ยะวงษ์

18

9416

เด็กหญิงขวัญใจ     ประทุมวัน

19

9417

เด็กชายชมะนันท์       อารีเอื้อ

 

 

 

 

 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9117

เด็กชายกษิดิศ       ไพจิตร

2

9191

เด็กชายพรพิพัฒน์      สุขเกษม

3

9192

เด็กชายณัฐพงษ์       สาริพันธ์

4

9193

เด็กชายกฤษฎา        พานวรภัทร

5

9214

เด็กชายนภัทร      นุ่มนวล

6

9071

เด็กชายธวัชชัย    ตรงตามคำ

7

9118

เด็กชายภูวรินทร์     วงเดือน

8

9210

เด็กชายรณภพ    แสนสำอาง

9

9216

เด็กชายณัฐพล      รองเมือง

 

   

10

9331

เด็กชายเสกสรร    นูวบุตร

11

9123

เด็กหญิงปนัดดา    กังวลงาน

12

9188

เด็กหญิงเกวลิน     จันทร์ดม

13

9298

เด็กหญิงวารุณี      ทีบุญมา

14

9120

เด็กหญิงณหฤทัย     พรมบุ

15

9121

เด็กหญิงธัญลักษณ์      เรืองสุวรรณ์

16

9122

เด็กหญิงปิ่นมุก      กล้ารบ

17

9126

เด็กหญิงปณิดา     ไชยศิลา

18

9218

เด็กหญิงสุกันยา      เจริญสมบัติ

 

  เด็กหญิงอรวรรณยา  กล้าระหัด

19

9332

เด็กหญิงสิริประภา     วิเศษปัสศรี

20

9375

เด็กหญิงสุภัสสร         สิทธิจันทร์

21

9404

เด็กหญิงศรีลัดดา      เคนสูงเนิน

22

9395

เด็กหญิงศรุตา       ศรีอุดร

23

9374

เด็กชายอภิชาต       นาถมทอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9069

เด็กชายพัชรัตน์        หอมกลาง

2

9070

เด็กชายชยานนท์       เสนไธสง

3

9128

เด็กชายอรรถพล     เวียนชัย

4

9130

เด็กชายธีระพัฒน์      การงานดี

5

9133

เด็กชายอัษฎาจันทราษี

6

9134

เด็กชายหัสดิน      เพียอินทร์

7

9240

เด็กชายวานิช      นาถมทอง

8

9129

เด็กชายวีระวัฒน์       การงานดี

9

9132

เด็กชายสรศักดิ์           กระแสโท

10

9158

เด็กชายชัยวัฒน์บุญญาพิทักษ์

11

9160

เด็กชายชัยสิทธิ์       ใจจงกุน

12

9161

เด็กชายธีรวัฒน์      จันทร์ดม

13

9268

เด็กชายอชิรวัตติ์ศิริวัฒนไพบูลย์

14

9312

เด็กชายพลวัฒน์      ปรีดา

 15 9463 เด็กชายสุวรรณภูมิ  มั่งจิ๋ว
16 9465 เด็กชายสนธยา  บัวมาตย์

17

9135

เด็กหญิงสายสมร      ขาภูเขียว

18

9136

เด็กหญิงศิรภัสสร      สูงชัยภูมิ

19

9137

เด็กหญิงณภัทรลดา      นาเมืองรักษ์

20

9156

เด็กหญิงจอมขวัญ     เพ็ชรศุข

21

9162

เด็กหญิงขวัญจิรา     เฉื่อยกลาง

22

9163

เด็กหญิงปวิตรา     โตใหญ่

23

9165

เด็กหญิงศศิกาญจน์       เจริญกุล

24

9334

เด็กหญิงกุลนิดา      บุญมี

25

9164

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ฦาชา

26

9471

เด็กชายนัฐภูมิ  โคคำ


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

 

ที่

 

เลขประจำตัว

 

ชื่อ-สกุล

1

9453

เด็กหญิงประภัสสร  เพชรล้ำ

2

9455

เด็กอารญา  จำรัสจิตร

3

9087

เด็กหญิงวันวิสา  จันทราษี

4

9454

เด็กหญิงภัณฑิรา  เพ็ชรรักษา

5

9366

เด็กชายณัฐพงษ์  ฦาชา

6

9057

เด็กชายนุติพงษ์  ลุนลี

7

9287

เด็กชายภาณุวัตน์  ชำนาญ

8

9449

เด็กชายธีระยุทธ์  จำรัสจิตร

9

9056

เด็กชายอาทิตย์ธวัช เปรมประโยชน์

10

9452

เด็กชายสัภยา  ฦาชา

11

9450

เด็กชายเมธี  แสงแดง

12

9451

เด็กชายวุฒิชัย  อุชชิน

13

9083

เด็กชายวัชรพงษ์  พรมเมตไตร

14

9286

เด็กชายธนพล  แย้มชัยภูมิ


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

1

8953

เด็กชายภูริพัฒน์   กั้นกลาง

2

8954

เด็กชายพีระพัฒน์   กั้นกลาง

3

9096

เด็กชายณัฐภัทร    เกตุขุนทด

4

8993

เด็กชายชัยภูมิ       นุ่มนวล

 

   

5

9422

เด็กชายสายฟ้า       โชคชุติชัย

6

9421

เด็กชายธนพล        ผือลองไขย

7

9423

เด็กชายอุเทน        หอมระหัด

8

9420

นายทศวัฒน์          หาญนอก

9

9419

เด็กชายณัฐพล       สิงห์พัฒน์

10

9418

เด็กชายณัฐพร        สิงห์พัฒน์

11

8963

เด็กหญิงนิชกานต์        พลเยี่ยม

12

8964

เด็กหญิงศิวาพร        ผาสุก

13

9264

เด็กหญิงพัชราภา        ทับทอง

 

   

14

9425

เด็กหญิงเนตรนภา        นครสูงเนิน

15

9426

เด็กหญิงวนิดา         ฦาชา

16

9427

เด็กหญิงวิภารัตน์       ขวัญบำรุง

17

9434

เด็กหญิงจิราวรรณ        คำแจ่ม

 

 

 

 

 

 


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

ที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

1

8883

เด็กชายภานุพงศ์   เมืองโคตร

2

8945

เด็กชายภีรภัทร  วรวิเศษ

3

8981

เด็กชายสุริยา   หาญประเสริฐ

4

8987

เด็กชายเขมชาติ   โพธิ์ใต้

5

9333

เด็กชายศุภกร     ชัยมีเขียว

6

9334

เด็กหญิงกรรณิการ์  นุชภิเรนทร์

7

9335

เด็กหญิงชลธิชา  พรหมมณี

8

9336

เด็กหญิงพิรดา    ฤาชา

9

9337

เด็กหญิงสุนิตา   สุนทร

10

9338

เด็กหญิงสุภาพร   โคตรโสดา

11

9339

เด็กหญิงสายธาร   ชำนาญการ

12

9398

เด็กหญิงพรวิภา  คงโนนกอก

13

9462

เด็กชายวัชรพล  ไกรสกุล