ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร
ครูประจำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ครูประจำชั้น อนุบาล ๑
คุณครู ฐิติภา  แกมคำ
ครูประจำชั้น อนุบาล ๒
คุณครู ฐิติมาพร  ถาคำ
ครูประจำชั้น ป.๑
คุณครู ธัญญารัตน์  ชาลี
ครูประจำชั้น ป.๒/๑
คุณครู รุจเรศ  ภักดีอาสา
ครูประจำชั้น ป.๒/๒
คุณครู นวลอนงค์ สิงหรา ณ อยุธยา
ครูประจำชั้น ป.๓/๑
คุณครู อรชุลี  สัณหจันทร์
ครูประจำชั้น ป.๓/๒
คุณครู รวงทอง  คำนกขุ้ม
ครูประจำชั้น ป.๔/๑
คุณครู ลักขณา  คลังระหัด
ครูประจำชั้น ป.๔/๒
คุณครู ศุภลักษณ์  ปัญญา
ครูประจำชั้น ป.๕
คุณครู ปัทมา  ชัยงาม
ครูประจำชั้น ป.๖
คุณครู สุภาพร  สงวนรัมย์
ครูประจำชั้น ม,๑
คุณครู อาคม  ชานนท์เมือง
ครูประจำชั้น ม,๒
คุณครู ศุภัคสรรค์  คงควร
ครูประจำชั้น ม,๓
๑. คุณครูพรรณี  บูรณะถาวร
๒. คุณครูสุจิรา  คำสีหา